Bezwaar maken tegen sepot van uw strafzaak

Als u als verdachte bent aangemerkt en daarna een sepot brief ontvangt, is dat natuurlijk goed nieuws. U wordt dan niet verder vervolgt. Toch is het belangrijk om goed te kijken naar de sepotcode die is gebruikt en zo nodig daartegen bewaar te maken.

Verschillende sepotcodes

De beste sepotcode is “sepotcode 01”. Die houdt in dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt. Die sepotcode wordt gebruikt als er achteraf feiten en omstandigheden blijken die ondubbelzinnig wijzen op uw onschuld. Dat houdt in dat als die feiten en omstandigheden al bekend zouden zijn geweest bij de start van het onderzoek, u niet als verdachte zou zijn aangemerkt. Het kan dus zo zijn dat u op het moment wel terecht als verdachte werd gezien, maar dat uit het onderzoek blijkt.

Vaak kiest het OM voor “sepotcode 02”. Die houdt in dat er onvoldoende bewijs is of dat het aanwezige bewijs niet voldoende overtuigt.

Justitieel documentatieregister

Hoewel sepotcode 01 en sepotcode 02 er allebei toe leiden dat u niet verder vervolgt wordt, zijn de gevolgen toch verschillend. Een sepot met code 01 leidt er immers toe dat de zaak wordt verwijderd uit het justitieel documentatie register. Dat betekent dat de zaak die is geseponeerd op geen enkele manier een beletsel kan opleveren wanneer u een verklaring omtrent het gedrag nodig heeft.

Schadevergoeding

Naast sepotcode 01 (ten onrechte als verdacht aangemerkt) en sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) kan het openbaar ministerie kiezen uit vele andere sepotcodes. Vaak kiest het openbaar ministerie  voor een beleidssepot. Bijvoorbeeld als de kwestie in beperkte kring heeft plaatsgevonden, als de kwestie tussen de betrokkenen al is opgelost, als de verdachte zelf door het feit of de gevolgen is getroffen, of als iemand een gering aandeel in het feit heeft gehad. Een beleidssepot kan andere gevolgen hebben dan een technisch sepot. Indien u enkele nachten op het bureau heeft doorgebracht, kunt u na een technisch sepot vragen om een schadevergoeding voor die tijd die u op het politiebureau, of in een huis van bewaring heeft doorgebracht. Indien echter een beleidssepot volgt, wordt een dergelijke schadevergoeding door de rechtbank vaak niet toegekend. Dat geldt niet alleen voor de schadevergoeding voor de tijd die u van uw vrijheid bent beroofd, maar ook voor eventuele advocaatkosten die u vergoed wenst te zien.

Als u een sepotbrief ontvangt met een sepotcode waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij de Officier van Justitie en vragen om een andere sepotcode. Een andere mogelijkheid is om een klaagschrift procedure ex artikel 12 van het wetboek van strafvordering te starten, waarbij u aangeeft dat u wel vervolgt wil worden, zodat u volledig kunt worden vrijgesproken. Uiteraard neemt u daarmee wel een risico, want de zaak zou ook anders kunnen aflopen. Een laatste mogelijkheid is nog dat u de kwestie voorlegt aan de Nationale Ombudsman. Dat is echter niet een snelle procedure en bovendien is het openbaar ministerie niet gehouden om het advies van de Ombudsman op te volgen.

Als u advies of rechtsbijstand wenst inzake de door u ontvangen sepotbrief, kunt u contact opnemen met Martine Wernsen, Anya van Eijck of Petra Frederiks.