Overige

Naamswijziging

Wijziging voornaam

Uw voornaam kan alleen gewijzigd worden door een beslissing van de rechtbank. Het verzoek hiertoe moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend en zal alleen worden toegewezen als u hiervoor een goede reden heeft. Denkt u hierbij aan adoptie, geslachtsverandering of bijzondere persoonlijke of familiaire omstandigheden. De rechtbank weegt bij de beslissing mee of er redenen van algemeen belang zijn die zich tegen de naamswijziging verzetten.

Advocatenkantoor Bezuidenhout adviseert u graag over deze procedure.

Wijziging achternaam

Voor het wijzigen van uw achternaam heeft u geen advocaat nodig. U kunt het verzoek tot het wijzigen van uw achternaam of de achternaam van uw kind zelf naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie sturen. Veel van onze cliënten vragen Advocatenkantoor Bezuidenhout echter om dit papierwerk voor hen af te handelen, om er zeker van te zijn dat het verzoek aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en het snel kan worden goedgekeurd.

Wijziging achternaam kind

U kunt wijziging van de achternaam van uw kind aanvragen na:

 • een scheiding
 • een adoptie
 • vaststelling of ontkenning van het vaderschap
 • een periode van pleegzorgU kunt het ook aanvragen als uw nieuwe partner voor uw kind zorgt en u wilt dat uw kind zijn of haar achternaam krijgt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie controleert dan of uw partner de periode voor de aanvraag samen met u voor uw kind heeft gezorgd. Als uw kind jonger is dan 12 jaar is deze periode minimaal vijf jaar. Is het kind ouder dan 12? Dan is een periode van drie jaar voldoende.

Wijziging achternaam volwassene

Als u als volwassene uw achternaam wilt veranderen moet uw verzoek gebaseerd zijn op een van de gevallen zoals genoemd op de website van het ministerie: www.dienstjustis.nl. De meest voorkomende gevallen zijn:

 • u wilt de achternaam van uw andere ouder of verzorger gaan dragen
 • u wilt een eerdere wijziging van uw achternaam ongedaan maken
 • u heeft een niet-Nederlandse achternaam
 • u heeft een onwelvoeglijke of bespottelijke achternaam
 • u heeft een achternaam die niet goed is gespeld

Erfrecht

Er zijn verschillende manieren waarop u met het erfrecht te maken kunt krijgen. Als uw partner overlijdt bijvoorbeeld, als erfgenaam, of juist als u onterfd wordt. Meestal gaan gevoelens van verlies en rouw noodgedwongen hand in hand met de zakelijke afhandeling en moet er op korte termijn veel geregeld worden.

Als er geen testament is loopt u tegen veel vragen aan. Maar ook als er wel een testament is kunt u tegen veel vragen aanlopen. Over de interpretatie van het testament bijvoorbeeld. Soms kunnen binnen een familie spanningen of conflicten over een nalatenschap hoog oplopen. Het is daarom altijd goed om in een vroeg stadium advies in te winnen over erfrecht, zodat langslepende en complexe procedures zo veel mogelijk worden voorkomen.

Advocaat erfrecht

U kunt bij Advocatenkantoor Bezuidenhout terecht voor advies over:

 • de legitieme portie
 • de ouderlijke boedelverdeling
 • de wettelijke verdeling
 • beneficiaire of zuivere aanvaarding
 • verwerping van een nalatenschap
 • de afwikkeling en verdeling van een nalatenschap
 • controle van een afgewikkelde nalatenschap
 • vereffening
 • vernietiging van een testament
 • uw testament
 • bedrijfsopvolgingAls dat nodig is schakelen wij financieel adviseurs, belastingadviseurs of notarissen in.

Wij proberen zoveel mogelijk om in overleg met alle betrokkenen tot een goede en vlotte afwikkeling van de nalatenschap te komen. Is dat niet meer mogelijk? Dan begeleiden wij u tijdens een procedure bij de rechtbank.

Huiselijk geweld

Stalking

In gevallen van huiselijk geweld of stalking kunnen wij de verdachte of het slachtoffer bijstaan, zowel tijdens de strafrechtelijke procedure als tijdens de civielrechtelijke procedure. Wij kunnen namens het slachtoffer bijvoorbeeld een contactverbod of straatverbod aanvragen. Of bij huiselijk geweld de rechtbank vragen de omgangsregeling met de kinderen te wijzigen.

Ben u slachtoffer van huiselijk geweld of stalking?

Dan kunnen wij u helpen met de aangifte bij de politie. Als de politie geen prioriteit aan uw zaak geeft nemen wij voor u contact op met de politie of de officier van justitie. Zodra de verdachte is aangehouden nemen wij contact op met de officier van justitie om uw belangen te bespreken. Wij kunnen de officier van justitie bijvoorbeeld voorstellen om voorwaarden te stellen aan een eventuele vrijlating. Denkt u daarbij aan een contactverbod.

Daarnaast bereiden wij u goed voor op de zitting, dit is vaak een emotionele ervaring voor slachtoffers. Wij begeleiden u tijdens het zogenaamde slachtoffergesprek, een informeel gesprek met de officier van justitie. Een dergelijk gesprek kan u helpen om u goed voor te bereiden op de zitting en geeft de officier van justitie inzicht in de impact van het strafbare feit op u en uw leven.

Straatverbod en contactverbod

Als u slachtoffer bent geworden van huiselijk geweld of stalking, kunnen wij voor u in een civiele procedure aan de rechtbank vragen om een straatverbod of een contactverbod op te leggen. Met een straatverbod mag de verdachte niet in een bepaald gebied komen, bijvoorbeeld in de buurt van uw huis, uw werk, of de school van de kinderen. Met een contactverbod mag de verdachte geen contact met u (en uw kinderen) opnemen.

De rechtbank zal, voordat zij een dergelijk verbod oplegt, vragen naar bewijs. Bij voorkeur is er al een veroordelend vonnis van de strafrechter. Is zo’n veroordeling er nog niet, dan is ook ander bewijs mogelijk. Is het bewijs niet zo sterk, dan kan de rechtbank de persoon die u heeft gedagvaard vragen of hij of zij gedurende een bepaalde periode bereid is vrijwillig geen contact met u op te nemen. Als dat het geval is, zal de rechtbank dit vastleggen. U kunt ervoor kiezen om de politie hierover in te lichten.

Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering houdt in dat een van de ouders een kind ongeoorloofd heeft meegenomen naar een ander land, of dat kind daar bij zich houdt, met de intentie om met het kind in dat land te gaan leven. Ongeoorloofd betekent in dit verband: in strijd met het recht van het land waar het kind voor de ontvoering woonde en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

U kunt hierover meer lezen op www.kinderontvoering.org. Heeft u een dringende vraag? Neemt u dan onmiddellijk contact op met een van onze advocaten. Advocatenkantoor Bezuidenhout is gespecialiseerd in internationale kinderontvoering.

Haags kinderontvoeringsverdrag

Is er in uw situatie mogelijk sprake van kinderontvoering? Dan is de belangrijkste vraag of het land waar uw kind nu is het Haags Kinderontvoeringsverdrag heeft geratificeerd.

Is dat niet het geval? Dan zijn de juridische mogelijkheden beperkt. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact met de ontvoerende ouder te krijgen en te proberen om samen tot een oplossing te komen. Dit kan met behulp van een mediator. Advocatenkantoor Bezuidenhout licht u graag voor over de mogelijkheden.

Is het land waar uw kind nu is wel aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag? Dan kunt u, als blijkt dat de ontvoerende ouder niet vrijwillig wil meewerken aan een terugkeer, een gerechtelijke procedure starten in dat land. U verzoekt de rechtbank in dat land om te beslissen dat uw kind wordt teruggebracht naar het land waar het voor de ontvoering woonde. Als u deze procedure binnen een jaar start zal de rechtbank dit verzoek in principe inwilligen. U heeft voor deze procedure een advocaat nodig.

Als de ontvoerende ouder wil dat de rechtbank uw verzoek afwijst, zal hij of zij de rechtbank ervan moeten overtuigen dat:

 • er geen sprake is van ontvoering;
 • de andere ouder instemde met de verhuizing naar het andere land;
 • terugkeer naar het andere land gevaarlijk is voor zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid, zodanig dat het kind in een onverdraaglijke situatie belandt;
 • het kind zich tegen terugkeer verzet (het moet dan wel oud genoeg zijn om zijn of haar mening te kunnen vormen),
 • terugkeer een schending van een mensenrecht zou opleveren.

Verblijft uw kind in Nederland?

Als uw kind in Nederland verblijft verloopt de procedure als volgt:

U kunt de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie vragen eerst vragen om contact op te nemen met de autoriteiten in het buitenland. Deze stap is niet verplicht.

U kunt ook direct de procedure bij een Nederlandse rechtbank starten. De eerste zitting vindt dan binnen enkele weken plaats. De rechtbank onderzoekt tijdens deze zitting of partijen het eens kunnen worden over een bezoekregeling en mee willen doen aan ‘Grensoverschrijdende Mediation’. Het doel van deze mediation is om te onderzoeken of partijen het eens kunnen worden over bezoekregelingen, zowel voor de situatie dat het kind in Nederland zou verblijven, als voor de situatie dat het kind in het buitenland zou verblijven. Een dergelijke regeling kan later veel tijd, inspanningen en geld schelen. Als Grensoverschrijdende Mediation niet mogelijk of niet succesvol is, zullen wellicht – na de Nederlandse procedure – nog meer procedures in het andere land volgen.

Voordat de Grensoverschrijdende Mediation start zal een kinderpsycholoog met het kind praten om te kijken hoe het zich onder de situatie voelt. Deze informatie wordt tijdens de mediation met partijen gedeeld.

De mediation vindt plaats in het eerste weekend na de zitting bij de rechtbank. Beide partijen spreken met een team van twee ervaren en gespecialiseerde mediators: een advocaat mediator en een gedragswetenschappelijke mediator met kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Bent u cliënt van Advocatenkantoor Bezuidenhout? Dan staan wij uiteraard ook tijdens de Grensoverschrijdende Mediation voor u klaar met advies. Wij zouden niet willen dat u akkoord gaat met bezoekregelingen die niet voldoen, alleen omdat u zich tijdens het mediationweekend emotioneel of anderszins laat beïnvloeden door de andere partij of de mediators. Wij zullen de mediators verzoeken om, als zij denken dat er een regeling tot stand is gekomen, deze aan ons voor te leggen, zodat wij de regeling met u kunnen bespreken voordat u uw handtekening zet.

Een aantal weken na de mediation vindt de tweede rechtszitting plaats. De rechtbank kent op dat moment de uitkomsten van de mediation niet. Partijen kunnen overeenkomen dat de rechtbank kennis mag nemen van de overeenkomst, maar niet voordat de rechtbank heeft beslist dat het kind in Nederland kan blijven of niet.

Kort na deze zitting zal de rechtbank vonnis wijzen. Als de rechtbank beslist dat het kind moet worden teruggebracht, zal zij ook aangeven op welke datum dit moet gebeuren. Als er belangrijke gebeurtenissen voor de deur staan (bijvoorbeeld schoolexamens of een medische behandeling) kan de rechtbank de terugkeer even uitstellen. Meestal houdt de rechtbank in ieder geval rekening met de termijn voor hoger beroep (twee weken) en bepaalt de terugkeer op een datum daarna. Als een van de partijen in hoger beroep gaat blijft het kind in Nederland tot er op het hoger beroep is beslist.

Advocaat bij internationale kinderontvoering

Advocatenkantoor Bezuidenhout is gespecialiseerd in internationale ontvoeringszaken. Bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen zijn wij erg betrokken bij uw belangen en de belangen van uw kinderen. Heeft u te maken met internationale kinderontvoering? Neem dan contact [link naar contactpagina] met ons op voor een informatief gesprek over uw mogelijkheden.

Als wij u bijstaan is het belangrijk dat u alle relevante informatie met ons deelt. De procedure is complex en gaat erg snel. Houdt u geen daarom informatie achter voor een later moment. Laat onze deskundige advocaten u helpen te beslissen welke informatie u met de rechtbank wilt delen. Alleen op die manier kunnen wij u optimaal adviseren.